Dyn. Moscow - Nizhny Novgorod ? - ?, 02.09.2019 - Khl