Ironi Nahariya results

9/26/2019
1st Quarter
 
22 - 16
 
2nd Quarter
 
12 - 15
 
3rd Quarter
 
21 - 21
 
4th Quarter
 
21 - 13
 
9/24/2019
1st Quarter
 
19 - 17
 
2nd Quarter
 
19 - 30
 
3rd Quarter
 
24 - 20
 
4th Quarter
 
15 - 21
 
9/19/2019
1st Quarter
 
25 - 23
 
2nd Quarter
 
19 - 24
 
3rd Quarter
 
15 - 15
 
4th Quarter
 
11 - 11
 
5/20/2019
1st Quarter
 
21 - 25
 
2nd Quarter
 
16 - 16
 
3rd Quarter
 
11 - 22
 
4th Quarter
 
23 - 14
 
5/15/2019
1st Quarter
 
18 - 9
 
2nd Quarter
 
24 - 25
 
3rd Quarter
 
18 - 25
 
4th Quarter
 
15 - 18
 
5/11/2019
1st Quarter
 
20 - 15
 
2nd Quarter
 
20 - 34
 
3rd Quarter
 
26 - 25
 
4th Quarter
 
22 - 15
 
1st Quarter
 
25 - 19
 
2nd Quarter
 
19 - 16
 
3rd Quarter
 
9 - 15
 
4th Quarter
 
25 - 19
 
4/28/2019
1st Quarter
 
28 - 19
 
2nd Quarter
 
16 - 21
 
3rd Quarter
 
23 - 15
 
4th Quarter
 
25 - 29
 
4/22/2019
1st Quarter
 
10 - 26
 
2nd Quarter
 
20 - 13
 
3rd Quarter
 
18 - 13
 
4th Quarter
 
24 - 24
 
4/15/2019
1st Quarter
 
24 - 23
 
2nd Quarter
 
18 - 20
 
3rd Quarter
 
26 - 27
 
4th Quarter
 
15 - 13
 
Overtime
 
13 - 10
 
4/11/2019
1st Quarter
 
23 - 20
 
2nd Quarter
 
15 - 33
 
3rd Quarter
 
16 - 19
 
4th Quarter
 
14 - 20
 
1st Quarter
 
22 - 14
 
2nd Quarter
 
21 - 18
 
3rd Quarter
 
21 - 21
 
4th Quarter
 
26 - 16
 
3/30/2019
1st Quarter
 
24 - 27
 
2nd Quarter
 
24 - 32
 
3rd Quarter
 
20 - 28
 
4th Quarter
 
25 - 16
 
3/23/2019
1st Quarter
 
16 - 19
 
2nd Quarter
 
17 - 15
 
3rd Quarter
 
24 - 30
 
4th Quarter
 
20 - 24
 
3/17/2019
1st Quarter
 
20 - 19
 
2nd Quarter
 
19 - 10
 
3rd Quarter
 
13 - 18
 
4th Quarter
 
26 - 14
 
3/11/2019
1st Quarter
 
22 - 17
 
2nd Quarter
 
9 - 21
 
3rd Quarter
 
16 - 22
 
4th Quarter
 
12 - 20
 
1st Quarter
 
21 - 16
 
2nd Quarter
 
27 - 24
 
3rd Quarter
 
20 - 16
 
4th Quarter
 
17 - 19
 
2/28/2019
1st Quarter
 
12 - 19
 
2nd Quarter
 
26 - 21
 
3rd Quarter
 
19 - 21
 
4th Quarter
 
18 - 32
 
2/17/2019
1st Quarter
 
24 - 10
 
2nd Quarter
 
24 - 23
 
3rd Quarter
 
21 - 14
 
4th Quarter
 
24 - 27
 
2/12/2019
1st Quarter
 
17 - 23
 
2nd Quarter
 
23 - 18
 
3rd Quarter
 
17 - 25
 
4th Quarter
 
20 - 21
 
1st Quarter
 
29 - 24
 
2nd Quarter
 
19 - 16
 
3rd Quarter
 
18 - 18
 
4th Quarter
 
21 - 31
 
1/27/2019
1st Quarter
 
17 - 23
 
2nd Quarter
 
15 - 10
 
3rd Quarter
 
28 - 28
 
4th Quarter
 
26 - 19
 
1/19/2019
1st Quarter
 
15 - 26
 
2nd Quarter
 
26 - 28
 
3rd Quarter
 
28 - 22
 
4th Quarter
 
34 - 17
 
1/14/2019
1st Quarter
 
26 - 24
 
2nd Quarter
 
20 - 22
 
3rd Quarter
 
11 - 23
 
4th Quarter
 
18 - 20
 
1st Quarter
 
16 - 15
 
2nd Quarter
 
18 - 16
 
3rd Quarter
 
17 - 15
 
4th Quarter
 
10 - 17
 
1st Quarter
 
21 - 18
 
2nd Quarter
 
14 - 23
 
3rd Quarter
 
21 - 17
 
4th Quarter
 
22 - 14
 
12/24/2018
1st Quarter
 
20 - 15
 
2nd Quarter
 
25 - 15
 
3rd Quarter
 
30 - 19
 
4th Quarter
 
23 - 17
 
12/16/2018
1st Quarter
 
18 - 24
 
2nd Quarter
 
18 - 20
 
3rd Quarter
 
28 - 31
 
4th Quarter
 
12 - 15
 
12/10/2018
1st Quarter
 
13 - 19
 
2nd Quarter
 
14 - 19
 
3rd Quarter
 
15 - 25
 
4th Quarter
 
19 - 23
 
11/24/2018
1st Quarter
 
13 - 24
 
2nd Quarter
 
21 - 12
 
3rd Quarter
 
22 - 17
 
4th Quarter
 
21 - 18
 
11/19/2018
1st Quarter
 
13 - 24
 
2nd Quarter
 
20 - 16
 
3rd Quarter
 
28 - 22
 
4th Quarter
 
25 - 30
 
11/12/2018
1st Quarter
 
22 - 19
 
2nd Quarter
 
24 - 16
 
3rd Quarter
 
13 - 25
 
4th Quarter
 
26 - 21
 
11/4/2018
1st Quarter
 
21 - 14
 
2nd Quarter
 
24 - 10
 
3rd Quarter
 
28 - 10
 
4th Quarter
 
19 - 19
 
10/27/2018
1st Quarter
 
20 - 20
 
2nd Quarter
 
21 - 19
 
3rd Quarter
 
24 - 22
 
4th Quarter
 
20 - 15
 
10/22/2018
1st Quarter
 
15 - 18
 
2nd Quarter
 
17 - 17
 
3rd Quarter
 
21 - 11
 
4th Quarter
 
22 - 12
 
10/15/2018
1st Quarter
 
18 - 24
 
2nd Quarter
 
18 - 22
 
3rd Quarter
 
27 - 24
 
4th Quarter
 
14 - 23
 
10/7/2018
1st Quarter
 
32 - 14
 
2nd Quarter
 
15 - 25
 
3rd Quarter
 
34 - 29
 
4th Quarter
 
17 - 27
 
9/25/2018
1st Quarter
 
16 - 22
 
2nd Quarter
 
29 - 17
 
3rd Quarter
 
17 - 19
 
4th Quarter
 
9 - 13
 
Overtime
 
12 - 17
 
5/27/2018
1st Quarter
 
31 - 19
 
2nd Quarter
 
20 - 17
 
3rd Quarter
 
19 - 29
 
4th Quarter
 
19 - 17
 
5/17/2018
1st Quarter
 
13 - 15
 
2nd Quarter
 
20 - 20
 
3rd Quarter
 
22 - 21
 
4th Quarter
 
21 - 21
 
5/13/2018
1st Quarter
 
27 - 34
 
2nd Quarter
 
26 - 10
 
3rd Quarter
 
15 - 21
 
4th Quarter
 
29 - 25
 
5/10/2018
1st Quarter
 
25 - 19
 
2nd Quarter
 
17 - 24
 
3rd Quarter
 
20 - 24
 
4th Quarter
 
32 - 20
 
1st Quarter
 
15 - 24
 
2nd Quarter
 
22 - 20
 
3rd Quarter
 
20 - 14
 
4th Quarter
 
18 - 28
 
1st Quarter
 
14 - 16
 
2nd Quarter
 
19 - 14
 
3rd Quarter
 
13 - 14
 
4th Quarter
 
21 - 19
 
4/30/2018
1st Quarter
 
21 - 26
 
2nd Quarter
 
27 - 18
 
3rd Quarter
 
10 - 18
 
4th Quarter
 
25 - 20
 
4/25/2018
1st Quarter
 
14 - 17
 
2nd Quarter
 
21 - 29
 
3rd Quarter
 
22 - 17
 
4th Quarter
 
24 - 14
 
4/22/2018
1st Quarter
 
15 - 20
 
2nd Quarter
 
25 - 21
 
3rd Quarter
 
10 - 17
 
4th Quarter
 
20 - 13
 
4/16/2018
1st Quarter
 
23 - 15
 
2nd Quarter
 
20 - 22
 
3rd Quarter
 
25 - 17
 
4th Quarter
 
19 - 18
 
1st Quarter
 
19 - 21
 
2nd Quarter
 
19 - 20
 
3rd Quarter
 
22 - 15
 
4th Quarter
 
23 - 17
 
1st Quarter
 
23 - 20
 
2nd Quarter
 
17 - 31
 
3rd Quarter
 
18 - 23
 
4th Quarter
 
23 - 25
 
3/25/2018
1st Quarter
 
25 - 22
 
2nd Quarter
 
22 - 22
 
3rd Quarter
 
16 - 22
 
4th Quarter
 
32 - 20
 
3/19/2018
1st Quarter
 
22 - 24
 
2nd Quarter
 
24 - 18
 
3rd Quarter
 
15 - 33
 
4th Quarter
 
27 - 21
 
3/12/2018
1st Quarter
 
16 - 18
 
2nd Quarter
 
24 - 20
 
3rd Quarter
 
22 - 11
 
4th Quarter
 
21 - 13
 
1st Quarter
 
22 - 29
 
2nd Quarter
 
16 - 23
 
3rd Quarter
 
14 - 14
 
4th Quarter
 
27 - 23
 
2/11/2018
1st Quarter
 
24 - 23
 
2nd Quarter
 
15 - 16
 
3rd Quarter
 
11 - 17
 
4th Quarter
 
34 - 17
 
1st Quarter
 
33 - 19
 
2nd Quarter
 
24 - 23
 
3rd Quarter
 
19 - 29
 
4th Quarter
 
25 - 26
 
1/28/2018
1st Quarter
 
22 - 12
 
2nd Quarter
 
20 - 21
 
3rd Quarter
 
15 - 15
 
4th Quarter
 
15 - 21
 
1/22/2018
1st Quarter
 
23 - 15
 
2nd Quarter
 
26 - 16
 
3rd Quarter
 
12 - 11
 
4th Quarter
 
27 - 19
 
1/14/2018
1st Quarter
 
29 - 28
 
2nd Quarter
 
24 - 14
 
3rd Quarter
 
17 - 17
 
4th Quarter
 
21 - 21
 
1/10/2018
1st Quarter
 
19 - 14
 
2nd Quarter
 
28 - 17
 
3rd Quarter
 
17 - 26
 
4th Quarter
 
28 - 21
 
1st Quarter
 
26 - 20
 
2nd Quarter
 
23 - 32
 
3rd Quarter
 
28 - 19
 
4th Quarter
 
21 - 19
 
12/23/2017
1st Quarter
 
18 - 22
 
2nd Quarter
 
29 - 14
 
3rd Quarter
 
26 - 22
 
4th Quarter
 
17 - 16
 
12/12/2017
1st Quarter
 
18 - 19
 
2nd Quarter
 
20 - 27
 
3rd Quarter
 
22 - 30
 
4th Quarter
 
30 - 22
 
12/8/2017
1st Quarter
 
19 - 21
 
2nd Quarter
 
18 - 15
 
3rd Quarter
 
18 - 12
 
4th Quarter
 
17 - 21
 
12/4/2017
1st Quarter
 
18 - 24
 
2nd Quarter
 
25 - 21
 
3rd Quarter
 
13 - 13
 
4th Quarter
 
25 - 18
 
11/18/2017
1st Quarter
 
29 - 17
 
2nd Quarter
 
16 - 19
 
3rd Quarter
 
16 - 29
 
4th Quarter
 
31 - 23
 
11/13/2017
1st Quarter
 
19 - 28
 
2nd Quarter
 
25 - 19
 
3rd Quarter
 
19 - 8
 
4th Quarter
 
20 - 18
 
11/6/2017
1st Quarter
 
32 - 16
 
2nd Quarter
 
19 - 21
 
3rd Quarter
 
23 - 24
 
4th Quarter
 
18 - 12
 
10/29/2017
1st Quarter
 
25 - 19
 
2nd Quarter
 
22 - 26
 
3rd Quarter
 
19 - 16
 
4th Quarter
 
29 - 21
 
10/23/2017
1st Quarter
 
8 - 20
 
2nd Quarter
 
21 - 22
 
3rd Quarter
 
23 - 23
 
4th Quarter
 
20 - 21
 
10/14/2017
1st Quarter
 
25 - 14
 
2nd Quarter
 
29 - 23
 
3rd Quarter
 
18 - 28
 
4th Quarter
 
30 - 22
 
10/8/2017
1st Quarter
 
19 - 15
 
2nd Quarter
 
19 - 16
 
3rd Quarter
 
10 - 24
 
4th Quarter
 
20 - 21
 
10/5/2017
1st Quarter
 
22 - 15
 
2nd Quarter
 
27 - 21
 
3rd Quarter
 
24 - 21
 
4th Quarter
 
20 - 22
 
10/3/2017
1st Quarter
 
28 - 10
 
2nd Quarter
 
25 - 23
 
3rd Quarter
 
22 - 24
 
4th Quarter
 
13 - 25
 
10/2/2017
1st Quarter
 
26 - 20
 
2nd Quarter
 
22 - 20
 
3rd Quarter
 
14 - 22
 
4th Quarter
 
22 - 25
 
1st Quarter
 
22 - 11
 
2nd Quarter
 
10 - 16
 
3rd Quarter
 
22 - 18
 
4th Quarter
 
17 - 15
 
1st Quarter
 
15 - 20
 
2nd Quarter
 
24 - 24
 
3rd Quarter
 
20 - 19
 
4th Quarter
 
13 - 11
 
1st Quarter
 
26 - 15
 
2nd Quarter
 
19 - 23
 
3rd Quarter
 
19 - 19
 
4th Quarter
 
20 - 18
 
1st Quarter
 
23 - 20
 
2nd Quarter
 
12 - 16
 
3rd Quarter
 
21 - 14
 
4th Quarter
 
21 - 14
 
1st Quarter
 
32 - 10
 
2nd Quarter
 
17 - 31
 
3rd Quarter
 
12 - 20
 
4th Quarter
 
24 - 25
 
5/15/2017
1st Quarter
 
16 - 18
 
2nd Quarter
 
22 - 20
 
3rd Quarter
 
17 - 19
 
4th Quarter
 
25 - 21
 
5/11/2017
1st Quarter
 
24 - 18
 
2nd Quarter
 
22 - 27
 
3rd Quarter
 
28 - 20
 
4th Quarter
 
25 - 22
 
1st Quarter
 
19 - 16
 
2nd Quarter
 
18 - 22
 
3rd Quarter
 
22 - 20
 
4th Quarter
 
19 - 10
 
1st Quarter
 
17 - 19
 
2nd Quarter
 
16 - 25
 
3rd Quarter
 
21 - 17
 
4th Quarter
 
10 - 16
 
4/27/2017
1st Quarter
 
23 - 13
 
2nd Quarter
 
18 - 23
 
3rd Quarter
 
13 - 23
 
4th Quarter
 
21 - 9
 
4/22/2017
1st Quarter
 
15 - 23
 
2nd Quarter
 
20 - 28
 
3rd Quarter
 
22 - 21
 
4th Quarter
 
26 - 17
 
4/13/2017
1st Quarter
 
14 - 25
 
2nd Quarter
 
16 - 13
 
3rd Quarter
 
21 - 21
 
4th Quarter
 
19 - 12
 
1st Quarter
 
26 - 19
 
2nd Quarter
 
15 - 30
 
3rd Quarter
 
25 - 25
 
4th Quarter
 
14 - 31
 
1st Quarter
 
17 - 21
 
2nd Quarter
 
22 - 25
 
3rd Quarter
 
24 - 21
 
4th Quarter
 
20 - 17
 
3/25/2017
1st Quarter
 
19 - 12
 
2nd Quarter
 
22 - 19
 
3rd Quarter
 
13 - 20
 
4th Quarter
 
24 - 18
 
3/19/2017
1st Quarter
 
26 - 12
 
2nd Quarter
 
22 - 17
 
3rd Quarter
 
20 - 23
 
4th Quarter
 
23 - 28
 
1st Quarter
 
26 - 22
 
2nd Quarter
 
18 - 19
 
3rd Quarter
 
20 - 22
 
4th Quarter
 
26 - 17
 
3/12/2017
1st Quarter
 
22 - 16
 
2nd Quarter
 
20 - 21
 
3rd Quarter
 
9 - 21
 
4th Quarter
 
21 - 15
 
1st Quarter
 
29 - 5
 
2nd Quarter
 
13 - 18
 
3rd Quarter
 
18 - 22
 
4th Quarter
 
29 - 23
 
1st Quarter
 
24 - 18
 
2nd Quarter
 
17 - 26
 
3rd Quarter
 
28 - 20
 
4th Quarter
 
14 - 19
 
Overtime
 
7 - 15
 
2/27/2017
1st Quarter
 
18 - 15
 
2nd Quarter
 
15 - 13
 
3rd Quarter
 
15 - 16
 
4th Quarter
 
16 - 23
 
1st Quarter
 
23 - 10
 
2nd Quarter
 
15 - 18
 
3rd Quarter
 
25 - 15
 
4th Quarter
 
17 - 22
 
2/19/2017
1st Quarter
 
21 - 19
 
2nd Quarter
 
23 - 11
 
3rd Quarter
 
31 - 20
 
4th Quarter
 
17 - 21
 
1st Quarter
 
21 - 28
 
2nd Quarter
 
24 - 14
 
3rd Quarter
 
32 - 23
 
4th Quarter
 
19 - 10
 
1st Quarter
 
13 - 18
 
2nd Quarter
 
20 - 21
 
3rd Quarter
 
31 - 24
 
4th Quarter
 
15 - 23
 
1st Quarter
 
26 - 36
 
2nd Quarter
 
18 - 16
 
3rd Quarter
 
25 - 17
 
4th Quarter
 
28 - 16
 
1/29/2017
1st Quarter
 
20 - 23
 
2nd Quarter
 
18 - 21
 
3rd Quarter
 
19 - 16
 
4th Quarter
 
26 - 13
 
1st Quarter
 
16 - 17
 
2nd Quarter
 
20 - 19
 
3rd Quarter
 
26 - 13
 
4th Quarter
 
19 - 15
 
1/21/2017
1st Quarter
 
19 - 12
 
2nd Quarter
 
20 - 28
 
3rd Quarter
 
16 - 22
 
4th Quarter
 
23 - 19
 
1st Quarter
 
19 - 11
 
2nd Quarter
 
40 - 16
 
3rd Quarter
 
18 - 17
 
4th Quarter
 
24 - 18
 
1/14/2017
1st Quarter
 
25 - 26
 
2nd Quarter
 
17 - 16
 
3rd Quarter
 
11 - 23
 
4th Quarter
 
23 - 4
 
1st Quarter
 
10 - 14
 
2nd Quarter
 
12 - 14
 
3rd Quarter
 
25 - 20
 
4th Quarter
 
13 - 21
 
1st Quarter
 
16 - 9
 
2nd Quarter
 
14 - 20
 
3rd Quarter
 
10 - 21
 
4th Quarter
 
21 - 29
 
1st Quarter
 
13 - 16
 
2nd Quarter
 
16 - 20
 
3rd Quarter
 
25 - 20
 
4th Quarter
 
13 - 17
 
12/29/2016
1st Quarter
 
22 - 26
 
2nd Quarter
 
16 - 23
 
3rd Quarter
 
21 - 14
 
4th Quarter
 
21 - 9
 
12/25/2016
1st Quarter
 
14 - 25
 
2nd Quarter
 
16 - 23
 
3rd Quarter
 
14 - 29
 
4th Quarter
 
18 - 29
 
1st Quarter
 
25 - 16
 
2nd Quarter
 
22 - 18
 
3rd Quarter
 
14 - 9
 
4th Quarter
 
24 - 15
 
12/17/2016
1st Quarter
 
13 - 14
 
2nd Quarter
 
20 - 13
 
3rd Quarter
 
22 - 10
 
4th Quarter
 
21 - 29
 
1st Quarter
 
20 - 25
 
2nd Quarter
 
23 - 17
 
3rd Quarter
 
15 - 20
 
4th Quarter
 
25 - 24
 
12/10/2016
1st Quarter
 
24 - 22
 
2nd Quarter
 
28 - 28
 
3rd Quarter
 
24 - 23
 
4th Quarter
 
13 - 16
 
Overtime
 
10 - 4
 
1st Quarter
 
14 - 23
 
2nd Quarter
 
28 - 15
 
3rd Quarter
 
27 - 16
 
4th Quarter
 
16 - 23
 
12/3/2016
1st Quarter
 
14 - 15
 
2nd Quarter
 
26 - 22
 
3rd Quarter
 
19 - 21
 
4th Quarter
 
13 - 17
 
1st Quarter
 
12 - 16
 
2nd Quarter
 
24 - 16
 
3rd Quarter
 
27 - 6
 
4th Quarter
 
12 - 16
 
11/26/2016
1st Quarter
 
23 - 19
 
2nd Quarter
 
15 - 32
 
3rd Quarter
 
17 - 15
 
4th Quarter
 
22 - 20
 
1st Quarter
 
21 - 21
 
2nd Quarter
 
14 - 21
 
3rd Quarter
 
11 - 24
 
4th Quarter
 
25 - 24
 
11/20/2016
1st Quarter
 
16 - 16
 
2nd Quarter
 
13 - 28
 
3rd Quarter
 
19 - 22
 
4th Quarter
 
23 - 15
 
1st Quarter
 
18 - 12
 
2nd Quarter
 
20 - 19
 
3rd Quarter
 
14 - 17
 
4th Quarter
 
24 - 13
 
11/12/2016
1st Quarter
 
17 - 15
 
2nd Quarter
 
14 - 15
 
3rd Quarter
 
27 - 22
 
4th Quarter
 
18 - 20
 
1st Quarter
 
19 - 13
 
2nd Quarter
 
11 - 18
 
3rd Quarter
 
12 - 16
 
4th Quarter
 
29 - 17
 
11/6/2016
1st Quarter
 
27 - 11
 
2nd Quarter
 
26 - 25
 
3rd Quarter
 
29 - 22
 
4th Quarter
 
14 - 17
 
1st Quarter
 
6 - 19
 
2nd Quarter
 
21 - 21
 
3rd Quarter
 
15 - 26
 
4th Quarter
 
11 - 19
 
10/29/2016
1st Quarter
 
19 - 18
 
2nd Quarter
 
17 - 16
 
3rd Quarter
 
14 - 20
 
4th Quarter
 
25 - 13
 
1st Quarter
 
14 - 12
 
2nd Quarter
 
17 - 21
 
3rd Quarter
 
21 - 17
 
4th Quarter
 
26 - 16
 
10/22/2016
1st Quarter
 
15 - 15
 
2nd Quarter
 
24 - 25
 
3rd Quarter
 
15 - 20
 
4th Quarter
 
16 - 22
 
1st Quarter
 
21 - 21
 
2nd Quarter
 
22 - 26
 
3rd Quarter
 
18 - 18
 
4th Quarter
 
9 - 18
 
10/15/2016
1st Quarter
 
20 - 28
 
2nd Quarter
 
18 - 18
 
3rd Quarter
 
19 - 13
 
4th Quarter
 
18 - 21
 
10/13/2016
1st Quarter
 
13 - 30
 
2nd Quarter
 
16 - 18
 
3rd Quarter
 
19 - 26
 
4th Quarter
 
14 - 26
 
10/9/2016
1st Quarter
 
19 - 19
 
2nd Quarter
 
24 - 20
 
3rd Quarter
 
19 - 15
 
4th Quarter
 
26 - 34
 
Overtime
 
5 - 9
 
1st Quarter
 
24 - 12
 
2nd Quarter
 
15 - 25
 
3rd Quarter
 
16 - 19
 
4th Quarter
 
16 - 11
 
1st Quarter
 
13 - 18
 
2nd Quarter
 
20 - 20
 
3rd Quarter
 
17 - 19
 
4th Quarter
 
16 - 13
 
9/29/2016
1st Quarter
 
29 - 21
 
2nd Quarter
 
22 - 20
 
3rd Quarter
 
23 - 13
 
4th Quarter
 
25 - 15
 
9/26/2016
1st Quarter
 
12 - 15
 
2nd Quarter
 
19 - 9
 
3rd Quarter
 
26 - 13
 
4th Quarter
 
12 - 13
 
1st Quarter
 
19 - 23
 
2nd Quarter
 
14 - 18
 
3rd Quarter
 
27 - 25
 
4th Quarter
 
25 - 20
 
1st Quarter
 
19 - 25
 
2nd Quarter
 
21 - 27
 
3rd Quarter
 
23 - 13
 
4th Quarter
 
17 - 12
 
1st Quarter
 
23 - 22
 
2nd Quarter
 
28 - 14
 
3rd Quarter
 
9 - 24
 
4th Quarter
 
15 - 22
 
5/15/2016
1st Quarter
 
31 - 26
 
2nd Quarter
 
12 - 20
 
3rd Quarter
 
26 - 21
 
4th Quarter
 
18 - 23
 
1st Quarter
 
23 - 16
 
2nd Quarter
 
13 - 22
 
3rd Quarter
 
18 - 23
 
4th Quarter
 
17 - 20
 
1st Quarter
 
18 - 10
 
2nd Quarter
 
21 - 17
 
3rd Quarter
 
20 - 25
 
4th Quarter
 
10 - 10
 
4/27/2016
1st Quarter
 
23 - 13
 
2nd Quarter
 
27 - 21
 
3rd Quarter
 
23 - 14
 
4th Quarter
 
26 - 29
 
4/24/2016
1st Quarter
 
21 - 17
 
2nd Quarter
 
16 - 15
 
3rd Quarter
 
18 - 19
 
4th Quarter
 
20 - 24
 
Overtime
 
6 - 7
 
4/18/2016
1st Quarter
 
29 - 17
 
2nd Quarter
 
16 - 31
 
3rd Quarter
 
16 - 16
 
4th Quarter
 
25 - 21
 
1st Quarter
 
22 - 20
 
2nd Quarter
 
23 - 22
 
3rd Quarter
 
30 - 11
 
4th Quarter
 
13 - 23
 
3/29/2016
1st Quarter
 
19 - 19
 
2nd Quarter
 
13 - 12
 
3rd Quarter
 
13 - 25
 
4th Quarter
 
20 - 9
 
Overtime
 
24 - 23
 
3/21/2016
1st Quarter
 
25 - 15
 
2nd Quarter
 
19 - 17
 
3rd Quarter
 
14 - 21
 
4th Quarter
 
20 - 18
 
3/14/2016
1st Quarter
 
14 - 12
 
2nd Quarter
 
22 - 22
 
3rd Quarter
 
30 - 26
 
4th Quarter
 
14 - 20
 
Overtime
 
10 - 7
 
1st Quarter
 
24 - 24
 
2nd Quarter
 
19 - 15
 
3rd Quarter
 
31 - 16
 
4th Quarter
 
19 - 30
 
2/21/2016
1st Quarter
 
24 - 24
 
2nd Quarter
 
15 - 15
 
3rd Quarter
 
17 - 12
 
4th Quarter
 
22 - 15
 
1st Quarter
 
20 - 14
 
2nd Quarter
 
22 - 21
 
3rd Quarter
 
14 - 24
 
4th Quarter
 
19 - 12
 
1/31/2016
1st Quarter
 
18 - 23
 
2nd Quarter
 
14 - 18
 
3rd Quarter
 
20 - 15
 
4th Quarter
 
21 - 15
 
1/24/2016
1st Quarter
 
21 - 20
 
2nd Quarter
 
19 - 20
 
3rd Quarter
 
26 - 15
 
4th Quarter
 
28 - 32
 
1/18/2016
1st Quarter
 
22 - 17
 
2nd Quarter
 
11 - 26
 
3rd Quarter
 
32 - 26
 
4th Quarter
 
24 - 31