Hozumi/Ninomiya - McHale/Savinykh 0 - 2, 12.09.2019 - Hiroshima (Japan), Hard