Gordon - Northern S. 14 - 18, 25.05.2019 - Shute Shield