Sydney Uni - Gordon 66 - 21, 11.08.2018 - Shute Shield