Manly - Sydney Uni ? - ?, 30.06.2018 - Shute Shield