Northern Suburs - Gordon 57 - 22, 15.07.2017 - Shute Shield