Motor Zaporozhye results

1st Half
 
18 - 16
 
2nd Half
 
12 - 15
 
9/28/2019
1st Half
 
11 - 19
 
2nd Half
 
19 - 18
 
9/25/2019
1st Half
 
23 - 4
 
2nd Half
 
18 - 15
 
9/25/2019
1st Half
 
15 - 12
 
2nd Half
 
28 - 6
 
1st Half
 
22 - 11
 
2nd Half
 
11 - 15
 
9/18/2019
1st Half
 
9 - 13
 
2nd Half
 
13 - 19
 
1st Half
 
17 - 13
 
2nd Half
 
23 - 15
 
9/7/2019
1st Half
 
13 - 12
 
2nd Half
 
19 - 19
 
9/4/2019
1st Half
 
11 - 12
 
2nd Half
 
13 - 13
 
8/24/2019
1st Half
 
16 - 10
 
2nd Half
 
16 - 13
 
8/23/2019
1st Half
 
17 - 12
 
2nd Half
 
18 - 5
 
8/22/2019
1st Half
 
18 - 10
 
2nd Half
 
16 - 16
 
8/20/2019
1st Half
 
14 - 15
 
2nd Half
 
17 - 13
 
8/14/2019
1st Half
 
13 - 15
 
2nd Half
 
18 - 23
 
5/16/2019
1st Half
 
12 - 22
 
2nd Half
 
8 - 14
 
5/13/2019
1st Half
 
18 - 12
 
2nd Half
 
19 - 9
 
5/11/2019
1st Half
 
17 - 12
 
2nd Half
 
14 - 13
 
1st Half
 
12 - 19
 
2nd Half
 
17 - 22
 
1st Half
 
8 - 24
 
2nd Half
 
16 - 24
 
1st Half
 
12 - 19
 
2nd Half
 
5 - 13
 
1st Half
 
12 - 16
 
2nd Half
 
9 - 20
 
4/29/2019
1st Half
 
18 - 14
 
2nd Half
 
12 - 7
 
4/24/2019
1st Half
 
14 - 22
 
2nd Half
 
14 - 18
 
4/18/2019
1st Half
 
23 - 10
 
2nd Half
 
22 - 11
 
4/17/2019
1st Half
 
25 - 14
 
2nd Half
 
16 - 17
 
1st Half
 
7 - 21
 
2nd Half
 
16 - 22
 
1st Half
 
17 - 12
 
2nd Half
 
17 - 17
 
3/27/2019
1st Half
 
18 - 5
 
2nd Half
 
13 - 6
 
1st Half
 
16 - 16
 
2nd Half
 
17 - 17
 
3/14/2019
1st Half
 
12 - 10
 
2nd Half
 
18 - 10
 
1st Half
 
22 - 7
 
2nd Half
 
17 - 17
 
1st Half
 
16 - 13
 
2nd Half
 
15 - 12
 
1st Half
 
13 - 9
 
2nd Half
 
20 - 14
 
1st Half
 
12 - 15
 
2nd Half
 
18 - 14
 
1st Half
 
10 - 12
 
2nd Half
 
18 - 14
 
1st Half
 
20 - 9
 
2nd Half
 
14 - 6
 
12/19/2018
1st Half
 
16 - 13
 
2nd Half
 
18 - 5
 
12/18/2018
1st Half
 
11 - 13
 
2nd Half
 
11 - 13
 
12/16/2018
1st Half
 
20 - 21
 
2nd Half
 
17 - 27
 
12/12/2018
1st Half
 
23 - 11
 
2nd Half
 
21 - 14
 
12/5/2018
1st Half
 
5 - 22
 
2nd Half
 
6 - 31
 
1st Half
 
14 - 11
 
2nd Half
 
13 - 14
 
1st Half
 
18 - 12
 
2nd Half
 
18 - 15
 
11/21/2018
1st Half
 
19 - 2
 
2nd Half
 
25 - 9
 
1st Half
 
13 - 12
 
2nd Half
 
10 - 15
 
1st Half
 
15 - 14
 
2nd Half
 
15 - 16
 
1st Half
 
18 - 14
 
2nd Half
 
15 - 14
 
1st Half
 
17 - 13
 
2nd Half
 
18 - 14
 
10/9/2018
1st Half
 
19 - 13
 
2nd Half
 
21 - 11
 
1st Half
 
13 - 11
 
2nd Half
 
18 - 13
 
1st Half
 
13 - 19
 
2nd Half
 
18 - 13
 
9/25/2018
1st Half
 
16 - 7
 
2nd Half
 
19 - 12
 
1st Half
 
19 - 14
 
2nd Half
 
18 - 19
 
9/18/2018
1st Half
 
10 - 16
 
2nd Half
 
18 - 24
 
9/15/2018
1st Half
 
15 - 5
 
2nd Half
 
25 - 7
 
1st Half
 
12 - 17
 
2nd Half
 
17 - 18
 
1st Half
 
10 - 18
 
2nd Half
 
10 - 21
 
5/12/2018
1st Half
 
17 - 13
 
2nd Half
 
18 - 16
 
1st Half
 
11 - 29
 
2nd Half
 
12 - 21
 
1st Half
 
14 - 18
 
2nd Half
 
8 - 24
 
4/28/2018
1st Half
 
9 - 22
 
2nd Half
 
15 - 20
 
4/27/2018
1st Half
 
18 - 10
 
2nd Half
 
24 - 10
 
4/20/2018
1st Half
 
21 - 5
 
2nd Half
 
21 - 18
 
4/18/2018
1st Half
 
21 - 13
 
2nd Half
 
26 - 15
 
4/15/2018
1st Half
 
34 - 3
 
2nd Half
 
25 - 7
 
4/14/2018
1st Half
 
14 - 22
 
2nd Half
 
13 - 23
 
4/11/2018
1st Half
 
23 - 10
 
2nd Half
 
23 - 10
 
3/28/2018
1st Half
 
11 - 30
 
2nd Half
 
12 - 30
 
3/23/2018
1st Half
 
13 - 14
 
2nd Half
 
15 - 19
 
3/16/2018
1st Half
 
14 - 22
 
2nd Half
 
10 - 18
 
3/15/2018
1st Half
 
6 - 27
 
2nd Half
 
4 - 22
 
1st Half
 
20 - 15
 
2nd Half
 
13 - 11
 
1st Half
 
19 - 14
 
2nd Half
 
13 - 16
 
2/20/2018
1st Half
 
12 - 23
 
2nd Half
 
16 - 24
 
2/16/2018
1st Half
 
21 - 11
 
2nd Half
 
21 - 12
 
1st Half
 
12 - 13
 
2nd Half
 
13 - 11
 
12/22/2017
1st Half
 
11 - 22
 
2nd Half
 
9 - 20
 
12/19/2017
1st Half
 
12 - 15
 
2nd Half
 
11 - 20
 
12/15/2017
1st Half
 
14 - 14
 
2nd Half
 
9 - 15
 
12/8/2017
1st Half
 
17 - 6
 
2nd Half
 
19 - 14
 
12/5/2017
1st Half
 
9 - 30
 
2nd Half
 
2 - 26
 
1st Half
 
14 - 12
 
2nd Half
 
17 - 18
 
11/27/2017
1st Half
 
19 - 6
 
2nd Half
 
28 - 10
 
1st Half
 
11 - 16
 
2nd Half
 
11 - 14
 
1st Half
 
14 - 15
 
2nd Half
 
18 - 14
 
1st Half
 
15 - 17
 
2nd Half
 
15 - 13
 
11/7/2017
1st Half
 
28 - 8
 
2nd Half
 
30 - 8
 
1st Half
 
12 - 11
 
2nd Half
 
16 - 11
 
10/17/2017
1st Half
 
22 - 9
 
2nd Half
 
22 - 15
 
1st Half
 
14 - 17
 
2nd Half
 
14 - 11
 
10/10/2017
1st Half
 
15 - 19
 
2nd Half
 
12 - 24
 
1st Half
 
12 - 18
 
2nd Half
 
16 - 10
 
10/3/2017
1st Half
 
14 - 20
 
2nd Half
 
12 - 20
 
1st Half
 
18 - 13
 
2nd Half
 
10 - 7
 
9/26/2017
1st Half
 
26 - 10
 
2nd Half
 
28 - 12
 
1st Half
 
11 - 15
 
2nd Half
 
12 - 16
 
9/16/2017
1st Half
 
20 - 7
 
2nd Half
 
25 - 8
 
1st Half
 
21 - 16
 
2nd Half
 
15 - 7
 
5/19/2017
1st Half
 
8 - 11
 
2nd Half
 
13 - 18
 
5/17/2017
1st Half
 
22 - 5
 
2nd Half
 
21 - 8
 
5/16/2017
1st Half
 
19 - 17
 
2nd Half
 
17 - 9
 
5/12/2017
1st Half
 
8 - 26
 
2nd Half
 
6 - 19
 
5/11/2017
1st Half
 
7 - 23
 
2nd Half
 
4 - 23
 
4/22/2017
1st Half
 
13 - 15
 
2nd Half
 
10 - 19
 
4/21/2017
1st Half
 
10 - 19
 
2nd Half
 
11 - 24
 
4/14/2017
1st Half
 
12 - 17
 
2nd Half
 
14 - 24
 
1st Half
 
10 - 16
 
2nd Half
 
13 - 18
 
1st Half
 
20 - 7
 
2nd Half
 
19 - 9
 
3/31/2017
1st Half
 
18 - 16
 
2nd Half
 
18 - 8
 
3/27/2017
1st Half
 
19 - 8
 
2nd Half
 
25 - 6
 
3/24/2017
1st Half
 
23 - 7
 
2nd Half
 
23 - 9
 
3/21/2017
1st Half
 
11 - 17
 
2nd Half
 
6 - 22
 
3/17/2017
1st Half
 
23 - 13
 
2nd Half
 
19 - 7
 
1st Half
 
14 - 13
 
2nd Half
 
15 - 16
 
1st Half
 
21 - 8
 
2nd Half
 
24 - 7
 
1st Half
 
15 - 18
 
2nd Half
 
19 - 18
 
2/28/2017
1st Half
 
21 - 4
 
2nd Half
 
28 - 7
 
2/25/2017
1st Half
 
13 - 18
 
2nd Half
 
14 - 15
 
1st Half
 
17 - 15
 
2nd Half
 
11 - 15
 
1/16/2017
1st Half
 
14 - 17
 
2nd Half
 
11 - 16
 
12/24/2016
1st Half
 
32 - 13
 
2nd Half
 
28 - 9
 
12/18/2016
1st Half
 
17 - 12
 
2nd Half
 
16 - 9
 
1st Half
 
20 - 13
 
2nd Half
 
14 - 15
 
11/30/2016
1st Half
 
20 - 10
 
2nd Half
 
21 - 9
 
1st Half
 
19 - 10
 
2nd Half
 
16 - 17
 
1st Half
 
19 - 16
 
2nd Half
 
13 - 18
 
1st Half
 
9 - 18
 
2nd Half
 
13 - 17
 
11/8/2016
1st Half
 
19 - 7
 
2nd Half
 
12 - 11
 
10/25/2016
1st Half
 
22 - 8
 
2nd Half
 
18 - 4
 
1st Half
 
13 - 9
 
2nd Half
 
14 - 14
 
1st Half
 
11 - 7
 
2nd Half
 
12 - 15
 
1st Half
 
19 - 10
 
2nd Half
 
15 - 18
 
1st Half
 
15 - 13
 
2nd Half
 
20 - 18
 
1st Half
 
15 - 16
 
2nd Half
 
11 - 10
 
1st Half
 
17 - 16
 
2nd Half
 
11 - 20
 
1st Half
 
10 - 21
 
2nd Half
 
12 - 12
 
4/27/2016
1st Half
 
16 - 13
 
2nd Half
 
20 - 10
 
4/14/2016
1st Half
 
17 - 13
 
2nd Half
 
23 - 9
 
1st Half
 
17 - 13
 
2nd Half
 
23 - 9
 
1st Half
 
23 - 14
 
2nd Half
 
18 - 14
 
3/26/2016
1st Half
 
14 - 23
 
2nd Half
 
14 - 18
 
1st Half
 
12 - 12
 
2nd Half
 
12 - 17
 
1st Half
 
21 - 16
 
2nd Half
 
18 - 21
 
1st Half
 
15 - 14
 
2nd Half
 
15 - 17
 
2/14/2016
1st Half
 
11 - 17
 
2nd Half
 
20 - 17