Geelong W results

1st Quarter
 
13 - 23
 
2nd Quarter
 
18 - 28
 
3rd Quarter
 
17 - 22
 
4th Quarter
 
28 - 13
 
1st Quarter
 
25 - 18
 
2nd Quarter
 
23 - 22
 
3rd Quarter
 
25 - 21
 
4th Quarter
 
10 - 19
 
1st Quarter
 
24 - 12
 
2nd Quarter
 
21 - 13
 
3rd Quarter
 
17 - 25
 
4th Quarter
 
16 - 13
 
1st Quarter
 
14 - 25
 
2nd Quarter
 
15 - 19
 
3rd Quarter
 
20 - 27
 
4th Quarter
 
9 - 17
 
1st Quarter
 
19 - 15
 
2nd Quarter
 
22 - 15
 
3rd Quarter
 
18 - 17
 
4th Quarter
 
19 - 23
 
1st Quarter
 
10 - 19
 
2nd Quarter
 
23 - 19
 
3rd Quarter
 
23 - 17
 
4th Quarter
 
14 - 27
 
1st Quarter
 
13 - 17
 
2nd Quarter
 
14 - 20
 
3rd Quarter
 
15 - 16
 
4th Quarter
 
17 - 15
 
1st Quarter
 
17 - 17
 
2nd Quarter
 
29 - 11
 
3rd Quarter
 
23 - 16
 
4th Quarter
 
20 - 13
 
1st Quarter
 
22 - 10
 
2nd Quarter
 
20 - 27
 
3rd Quarter
 
16 - 10
 
4th Quarter
 
25 - 13
 
1st Quarter
 
21 - 28
 
2nd Quarter
 
20 - 24
 
3rd Quarter
 
13 - 21
 
4th Quarter
 
17 - 12
 
1st Quarter
 
14 - 19
 
2nd Quarter
 
19 - 26
 
3rd Quarter
 
15 - 24
 
4th Quarter
 
14 - 21
 
1st Quarter
 
21 - 11
 
2nd Quarter
 
18 - 18
 
3rd Quarter
 
15 - 16
 
4th Quarter
 
17 - 10
 
1st Quarter
 
25 - 15
 
2nd Quarter
 
15 - 11
 
3rd Quarter
 
26 - 9
 
4th Quarter
 
18 - 15
 
1st Quarter
 
20 - 22
 
2nd Quarter
 
19 - 27
 
3rd Quarter
 
17 - 26
 
4th Quarter
 
18 - 17
 
1st Quarter
 
18 - 29
 
2nd Quarter
 
32 - 25
 
3rd Quarter
 
16 - 36
 
4th Quarter
 
29 - 21
 
1st Quarter
 
21 - 20
 
2nd Quarter
 
28 - 10
 
3rd Quarter
 
18 - 17
 
4th Quarter
 
15 - 15
 
1st Quarter
 
8 - 17
 
2nd Quarter
 
13 - 24
 
3rd Quarter
 
20 - 25
 
4th Quarter
 
13 - 17
 
1st Quarter
 
29 - 27
 
2nd Quarter
 
11 - 13
 
3rd Quarter
 
19 - 15
 
4th Quarter
 
24 - 17
 
1st Quarter
 
3 - 31
 
2nd Quarter
 
20 - 21
 
3rd Quarter
 
11 - 22
 
4th Quarter
 
15 - 23
 
1st Quarter
 
26 - 20
 
2nd Quarter
 
19 - 10
 
3rd Quarter
 
23 - 15
 
4th Quarter
 
28 - 15
 
1st Quarter
 
13 - 17
 
2nd Quarter
 
11 - 14
 
3rd Quarter
 
21 - 20
 
4th Quarter
 
20 - 13
 
1st Quarter
 
16 - 14
 
2nd Quarter
 
29 - 22
 
3rd Quarter
 
20 - 23
 
4th Quarter
 
15 - 21
 
Overtime
 
14 - 9
 
1st Quarter
 
12 - 18
 
2nd Quarter
 
23 - 16
 
3rd Quarter
 
15 - 10
 
4th Quarter
 
13 - 10
 
1st Quarter
 
30 - 17
 
2nd Quarter
 
18 - 22
 
3rd Quarter
 
29 - 20
 
4th Quarter
 
22 - 15
 
1st Quarter
 
17 - 31
 
2nd Quarter
 
9 - 22
 
3rd Quarter
 
20 - 24
 
4th Quarter
 
19 - 15
 
1st Quarter
 
23 - 16
 
2nd Quarter
 
16 - 13
 
3rd Quarter
 
16 - 6
 
4th Quarter
 
14 - 18
 
1st Quarter
 
23 - 19
 
2nd Quarter
 
21 - 21
 
3rd Quarter
 
10 - 30
 
4th Quarter
 
29 - 21
 
1st Quarter
 
19 - 17
 
2nd Quarter
 
11 - 9
 
3rd Quarter
 
8 - 10
 
4th Quarter
 
28 - 17
 
1st Quarter
 
23 - 14
 
2nd Quarter
 
30 - 22
 
3rd Quarter
 
21 - 17
 
4th Quarter
 
11 - 14
 
1st Quarter
 
27 - 23
 
2nd Quarter
 
6 - 21
 
3rd Quarter
 
23 - 14
 
4th Quarter
 
20 - 14
 
1st Quarter
 
25 - 18
 
2nd Quarter
 
20 - 15
 
3rd Quarter
 
11 - 15
 
4th Quarter
 
17 - 19
 
1st Quarter
 
25 - 18
 
2nd Quarter
 
12 - 21
 
3rd Quarter
 
24 - 20
 
4th Quarter
 
17 - 13
 
1st Quarter
 
23 - 15
 
2nd Quarter
 
16 - 11
 
3rd Quarter
 
12 - 17
 
4th Quarter
 
17 - 13
 
1st Quarter
 
19 - 14
 
2nd Quarter
 
15 - 14
 
3rd Quarter
 
23 - 22
 
4th Quarter
 
10 - 25
 
1st Quarter
 
10 - 18
 
2nd Quarter
 
15 - 27
 
3rd Quarter
 
21 - 20
 
4th Quarter
 
18 - 21
 
1st Quarter
 
21 - 27
 
2nd Quarter
 
9 - 15
 
3rd Quarter
 
15 - 19
 
4th Quarter
 
21 - 15
 
1st Quarter
 
21 - 22
 
2nd Quarter
 
8 - 15
 
3rd Quarter
 
16 - 22
 
4th Quarter
 
9 - 14
 
1st Quarter
 
24 - 24
 
2nd Quarter
 
11 - 15
 
3rd Quarter
 
22 - 14
 
4th Quarter
 
22 - 12
 
1st Quarter
 
19 - 21
 
2nd Quarter
 
17 - 15
 
3rd Quarter
 
12 - 10
 
4th Quarter
 
19 - 20
 
1st Quarter
 
13 - 13
 
2nd Quarter
 
12 - 14
 
3rd Quarter
 
15 - 12
 
4th Quarter
 
23 - 18
 
1st Quarter
 
25 - 22
 
2nd Quarter
 
10 - 15
 
3rd Quarter
 
16 - 25
 
4th Quarter
 
22 - 8
 
1st Quarter
 
18 - 22
 
2nd Quarter
 
15 - 24
 
3rd Quarter
 
13 - 23
 
4th Quarter
 
21 - 15
 
1st Quarter
 
19 - 17
 
2nd Quarter
 
23 - 21
 
3rd Quarter
 
24 - 18
 
4th Quarter
 
16 - 23
 
1st Quarter
 
19 - 20
 
2nd Quarter
 
18 - 19
 
3rd Quarter
 
16 - 26
 
4th Quarter
 
19 - 15
 
1st Quarter
 
24 - 18
 
2nd Quarter
 
21 - 8
 
3rd Quarter
 
14 - 14
 
4th Quarter
 
12 - 23
 
1st Quarter
 
21 - 21
 
2nd Quarter
 
18 - 10
 
3rd Quarter
 
11 - 14
 
4th Quarter
 
14 - 12
 
1st Quarter
 
24 - 17
 
2nd Quarter
 
24 - 22
 
3rd Quarter
 
28 - 25
 
4th Quarter
 
21 - 28
 
1st Quarter
 
10 - 12
 
2nd Quarter
 
7 - 17
 
3rd Quarter
 
10 - 20
 
4th Quarter
 
8 - 19
 
1st Quarter
 
15 - 16
 
2nd Quarter
 
24 - 10
 
3rd Quarter
 
17 - 10
 
4th Quarter
 
18 - 15
 
1st Quarter
 
9 - 15
 
2nd Quarter
 
17 - 14
 
3rd Quarter
 
8 - 19
 
4th Quarter
 
16 - 12
 
1st Quarter
 
12 - 18
 
2nd Quarter
 
9 - 19
 
3rd Quarter
 
12 - 16
 
4th Quarter
 
18 - 17
 
1st Quarter
 
25 - 15
 
2nd Quarter
 
28 - 12
 
3rd Quarter
 
16 - 10
 
4th Quarter
 
26 - 22
 
1st Quarter
 
21 - 8
 
2nd Quarter
 
22 - 18
 
3rd Quarter
 
19 - 11
 
4th Quarter
 
25 - 24
 
1st Quarter
 
18 - 32
 
2nd Quarter
 
10 - 10
 
3rd Quarter
 
18 - 23
 
4th Quarter
 
10 - 23
 
1st Quarter
 
14 - 11
 
2nd Quarter
 
23 - 6
 
3rd Quarter
 
19 - 18
 
4th Quarter
 
16 - 20
 
1st Quarter
 
19 - 25
 
2nd Quarter
 
19 - 11
 
3rd Quarter
 
11 - 13
 
4th Quarter
 
10 - 22
 
1st Quarter
 
19 - 15
 
2nd Quarter
 
14 - 16
 
3rd Quarter
 
17 - 12
 
4th Quarter
 
29 - 21
 
1st Quarter
 
14 - 27
 
2nd Quarter
 
17 - 11
 
3rd Quarter
 
9 - 19
 
4th Quarter
 
28 - 16
 
1st Quarter
 
6 - 30
 
2nd Quarter
 
17 - 22
 
3rd Quarter
 
16 - 22
 
4th Quarter
 
23 - 16
 
1st Quarter
 
16 - 17
 
2nd Quarter
 
24 - 10
 
3rd Quarter
 
21 - 13
 
4th Quarter
 
29 - 24
 
1st Quarter
 
19 - 26
 
2nd Quarter
 
14 - 9
 
3rd Quarter
 
14 - 13
 
4th Quarter
 
14 - 23
 
1st Quarter
 
21 - 17
 
2nd Quarter
 
31 - 13
 
3rd Quarter
 
11 - 16
 
4th Quarter
 
16 - 22
 
1st Quarter
 
20 - 11
 
2nd Quarter
 
16 - 21
 
3rd Quarter
 
15 - 12
 
4th Quarter
 
21 - 9
 
1st Quarter
 
16 - 27
 
2nd Quarter
 
18 - 17
 
3rd Quarter
 
21 - 20
 
4th Quarter
 
13 - 13
 
1st Quarter
 
18 - 32
 
2nd Quarter
 
27 - 16
 
3rd Quarter
 
10 - 20
 
4th Quarter
 
11 - 17
 
1st Quarter
 
23 - 18
 
2nd Quarter
 
19 - 20
 
3rd Quarter
 
17 - 12
 
4th Quarter
 
17 - 23
 
1st Quarter
 
21 - 14
 
2nd Quarter
 
14 - 12
 
3rd Quarter
 
16 - 26
 
4th Quarter
 
6 - 12
 
1st Quarter
 
12 - 22
 
2nd Quarter
 
14 - 17
 
3rd Quarter
 
13 - 20
 
4th Quarter
 
18 - 18
 
1st Quarter
 
18 - 17
 
2nd Quarter
 
23 - 13
 
3rd Quarter
 
16 - 19
 
4th Quarter
 
12 - 15
 
1st Quarter
 
19 - 15
 
2nd Quarter
 
18 - 9
 
3rd Quarter
 
7 - 16
 
4th Quarter
 
21 - 16
 
1st Quarter
 
20 - 30
 
2nd Quarter
 
22 - 14
 
3rd Quarter
 
17 - 12
 
4th Quarter
 
19 - 18
 
1st Quarter
 
21 - 13
 
2nd Quarter
 
23 - 17
 
3rd Quarter
 
17 - 18
 
4th Quarter
 
12 - 17
 
1st Quarter
 
14 - 28
 
2nd Quarter
 
22 - 15
 
3rd Quarter
 
14 - 20
 
4th Quarter
 
22 - 14
 
1st Quarter
 
16 - 18
 
2nd Quarter
 
11 - 21
 
3rd Quarter
 
19 - 25
 
4th Quarter
 
25 - 22
 
1st Quarter
 
12 - 17
 
2nd Quarter
 
17 - 16
 
3rd Quarter
 
18 - 16
 
4th Quarter
 
23 - 21
 
Overtime
 
14 - 7
 
1st Quarter
 
19 - 21
 
2nd Quarter
 
18 - 17
 
3rd Quarter
 
11 - 10
 
4th Quarter
 
9 - 16
 
1st Quarter
 
19 - 19
 
2nd Quarter
 
24 - 9
 
3rd Quarter
 
22 - 10
 
4th Quarter
 
27 - 15
 
1st Quarter
 
21 - 11
 
2nd Quarter
 
23 - 19
 
3rd Quarter
 
21 - 16
 
4th Quarter
 
18 - 18
 
1st Quarter
 
19 - 7
 
2nd Quarter
 
17 - 21
 
3rd Quarter
 
16 - 10
 
4th Quarter
 
27 - 12
 
1st Quarter
 
11 - 10
 
2nd Quarter
 
14 - 31
 
3rd Quarter
 
25 - 13
 
4th Quarter
 
14 - 31
 
1st Quarter
 
20 - 17
 
2nd Quarter
 
11 - 22
 
3rd Quarter
 
22 - 18
 
4th Quarter
 
18 - 14
 
Overtime
 
13 - 5
 
1st Quarter
 
25 - 14
 
2nd Quarter
 
9 - 16
 
3rd Quarter
 
13 - 26
 
4th Quarter
 
15 - 25
 
1st Quarter
 
10 - 15
 
2nd Quarter
 
23 - 11
 
3rd Quarter
 
15 - 18
 
4th Quarter
 
10 - 16
 
1st Quarter
 
17 - 23
 
2nd Quarter
 
18 - 24
 
3rd Quarter
 
17 - 17
 
4th Quarter
 
11 - 14